นโยบายการคืนและเปลี่ยนสินค้า

1) การยื่นคำร้องและระยะเวลาขอคืนสินค้า/คืนเงิน

ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยผู้ซื้อจะต้องแจ้งรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้าให้ครบถ้วน ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

Email : lertsoponautopart@gmail.com

LINE OFFICIAL ACCOUNT: @lertsopon

Call center : 02 945 5597

2) เงื่อนไขและความรับผิดชอบในการคืนสินค้า

สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ หมายถึง สามารถนำกลับมาขายได้ โดยผู้ซื้อต้องส่งสินค้ากลับสู่ผู้ขายสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า เพื่อให้ผู้ขายพิจารณาตรวจสอบตัวสินค้า เมื่อผู้ขายยืนยันการรับคืนสินค้า จะดำเนินการคืนเงินค่าสินค้าให้แก่ผู้ซื้อภายใน 30 วัน

  • กรณีผู้ซื้อเปลี่ยนใจไม่รับสินค้าเองโดยไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของสินค้าหรือผู้ขาย ผู้ซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นจากการสั่งซื้อสินค้า หรือตามตกลงกับผู้ขาย
  • กรณีผู้ขายส่งสินค้าไม่ตรงกับข้อมูลจำเพาะที่ตกลงกันไว้ (เช่น รุ่นหรือสีไม่ถูกต้อง เป็นต้น) ให้กับผู้ซื้อ ผู้ขายจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง โดยผู้ซื้อต้องสำรองจ่ายค่าขนส่งด้วยตนเองก่อน หลังจากผู้ขายพิสูจน์ทราบและยืนยันการรับคืนสินค้า ว่าเกิดจากความผิดพลาดของผู้ขายเอง จะดำเนินการโอนเงินค่าขนส่งคืนให้กับผู้ซื้อ